Wat gebeurt er tijdens een zitting?

Een zitting is vaak het spannendste deel van het voeren van een procedure en wij krijgen dan ook regelmatig de vraag: wat gebeurt er eigenlijk tijdens een zitting? Of wat kan ik tijdens een zitting verwachten?  

Tijdens een zitting in de rechtbank komen alle partijen, zowel eiser als gedaagde, samen voor de rechter. Tijdens de zitting wordt bewijs gepresenteerd, argumenten gehoord en vragen gesteld door de rechter, zodat deze uiteindelijk tot een oordeel kan komen. 

Hieronder lees je puntsgewijs een verloop van de zitting: 

 1. Partijen, eiser en verweerder, nemen plaats in de zaal op aangeven van de bode. 
 2. De rechter en griffier zijn beiden al in de zaal aanwezig. 
 3. De zaak wordt geopend met een korte introductie van de zaak, aanwezige betrokkenen en de agenda van de rechtbank. 
 4. De eiser en gedaagde mogen meestal als eerste een toelichting geven op hun standpunten. Vaak is dit een, door een advocaat, vooraf geschreven verklaring. 
 5. De rechter kan tijdens de zitting vragen stellen om de feiten en argumenten verduidelijkt te krijgen.
 6. De eiser en gedaagde mogen beide hun slotopmerkingen maken. Niet alleen de advocaten mogen dit doen, maar ook de partijen zelf wordt gelegenheid gegeven om hun zegje te doen. 
 7. Ten slotte sluit de rechter de zitting en bepaalt dat er uitspraak zal worden gedaan, het vonnis wijzen.  Dit kan direct na de zitting gebeuren maar kan ook op een later tijdstip uitgesproken worden.  

 Het treffen van een regeling: 

Soms vraagt een rechter of beide partijen bereid zijn om een regeling te treffen. Als dit voor beide partijen een optie is worden zij de gang opgestuurd. Op de gang kan een regeling getroffen worden en vervolgens kan dit aan de rechter verteld worden. Mochten partijen er niet uitkomen dan wordt de rechter alsnog gevraagd om een uitspraak te doen.  

 Spanning is overigens heel logisch dus zit er niet al te veel over in. Mocht je toch nog vragen hebben dan zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar. 

Gekocht zonder garantie, toch?

Op 2 augustus 2022 stond ik in de rechtbank in Alkmaar, waarbij ik een cliënt bijstond die een auto had gekocht. Deze auto was vier weken na aankoop stukgelopen en feitelijk “total loss” verklaard. Een door ons ingeschakelde deskundige kwam tot de conclusie dat dit kwam door oliedrukproblemen die al langer moeten hebben gespeeld. Is er hier dan sprake van garantie?

“geen garantie, gekocht zoals gezien”

De verkoper wilde helaas van niets weten. Mijn cliënt zou onzorgvuldig hebben gereden en hij had de auto zonder garantie gekocht. Dit stond ook op de bon: “Geen garantie, gekocht zoals gezien. Airco werkt slecht, motorlampje brand, schakelunit is defect, koplamp beeld onjuist.”

Mijn cliënt had juridisch echter een zeer sterke kaart in handen. Op grond van de wet wordt elk gebrek aan de auto namelijk vermoed aanwezig te zijn geweest ten tijde van de aankoop, als dit gebrek zich binnen zes maanden na aankoop heeft geopenbaard. De verkoper moet dus tegenbewijs leveren. In deze situatie is de verkoper daar niet in geslaagd.

Consumentenkoop

En hoe zit het dan met de uitsluiting van garantie op de bon? De rechtbank oordeelde dat met een dergelijke bepaling wordt afgeweken van de wettelijke regels. Bij een consumentenkoop is dit niet toegestaan ten nadele van de consument. Ook dit beroep ging dus niet op.

De conclusie was dan ook dat de verkoper de koopprijs diende terug te betalen en de auto moest terugnemen. Inmiddels is dit ook gebeurd.

Let er ook op dat de consument in een dergelijk geval nog extra schade kan vorderen, zoals (in dit geval) betaalde motorrijtuigenbelasting en kosten voor de verzekering.

Heeft u ook een probleem met een door u gekochte auto? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op, want misschien kunnen we u weer op weg helpen.

De hele uitspraak lezen?

Dat kan via deze link

Specialist in paarden

Gespecialiseerd in paardenhouderij

Je hoeft ons niet uit te leggen waarom een nieuwe buitenbak belangrijk is. En je hoeft ons ook niet uit te leggen waarom je graag bij jouw paard(en) woont. Wij spreken de taal van ondernemers in de paardenhouderij en dat maakt ons contact lekker makkelijk.

Gemeentelijk beleid op het gebied van paarden

Het paardenbeleid is niet heel eenduidig. Het is per gemeente afhankelijk hoe het beleid is opgeschreven, als het al is opgeschreven. Daarnaast is het beleid van de provincie soms afwijkend en daar komt bijvoorbeeld het woord paardenhouderij niet voor. Super lastig dus om erachter te komen of iets binnen de regels van de gemeente of de provincie valt.

Waar kunnen we mee helpen?

Omschakelen naar paardenhouderij

Verplaatsing van een bedrijf

Vergroten van het bouwblok

Uitbreiden van een bedrijf

Vergunning aanvragen

Vergunning voor wedstrijden en evenementen

Vergunning voor het bouwen van een (bedrijfs-)woning

Vergunning voor het starten van een B&B

Vergunning voor het bouwen van een schuilstal

Vergunning voor het aanleggen van een rijbaan

Vergunning voor het plaatsen van verlichting

Horecavergunning

Milieuvergunning aanvragen

Paardenhouderij in combinatie met natuurbeheer

Op welke manier kunnen we helpen?

We kunnen op verschillende manieren helpen bij jouw aanvragen. Je kunt ons inschakelen op zowel inhuur- als op projectbasis  Wil jij graag meer weten neem dan contact met ons op.

Een vergunning aanvragen

Iedereen mag en kan een vergunning aanvragen. Maar beleid en regelgeving zijn voor veel mensen een lastige materie. Past je plan wel binnen het bestemmingsplan? Heeft een aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan wel zin? Je wil iets voor elkaar krijgen maar door deze vragen zinkt de moed al in je schoenen voordat je begonnen bent.

Omgevingsscan

We starten met een omgevingsscan.  In de omgevingsscan maken we een overzicht van de regels die voor jouw project gelden. We kijken naar haalbaarheid van de plannen en we kijken naar de uiteindelijke kosten van een project. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een goede afweging te maken voordat je een project wil starten.

Principeverzoek

Na de omgevingsscan kan je een principeverzoek indienen. Hierin vraag je of de gemeente medewerking wil verlenen aan jouw plan. Je komt er dan achter of de gemeente het plan ziet zitten of juist niet. Wel fijn om dit te weten voordat je er tijd, energie en geld in steekt.

Bestemmingsplanwijziging of afwijking

Is het principeverzoek goedgekeurd door de gemeente? Dan kan een bestemmingsplanwijziging of afwijking aangevraagd worden. Een bestemmingsplanwijziging is nodig als de bestemming van een locatie definitief verandert. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van de bestemming van agrarisch naar wonen.

Wij stoppen niet als het eerste antwoord ‘nee’ is.

Door goed voorwerk en een professionele uitwerking krijgen wij in veel gevallen iets voor elkaar wat in eerste instantie niet haalbaar lijkt. Is het antwoord van de gemeente nee? Dan kijken wij of er andere mogelijkheden zijn waar de gemeente wel akkoord mee kan gaan.

Huurachterstand, en nu?

Een veelvoorkomende relatie in Nederland is die van huurder en verhuurder. De hoofdregel is simpel: iemand mag een woning of bedrijfsruimte gebruiken en betaalt daarvoor huur. De betaling van de huur kan bestaan uit geld of uit een tegenprestatie. Laten we op dit moment even uitgaan van een betaling in geld.

Huurachterstand

In het geval van huur van een woning kan het voorkomen dat de huurder stopt met betalen. In Nederland is het op grond van de rechtspraak zo dat, wanneer de achterstand groter is dan drie maanden, er vaak ontbinding mag plaatsvinden.

Huurachterstand, en nu?

Bent u een verhuurder en heeft u te maken met een huurachterstand dan is het zaak om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. U wilt in ieder geval dat de huurder de nog lopende huur betaalt. In sommige gevallen is het beëindigen van de huurovereenkomst een uitkomst.

Als dat niet mogelijk is kan er een kort geding aangespannen worden tegen de huurder waarin ontruiming wordt gevorderd. Als de achterstand groot genoeg is, dan wijst de rechter een ontruiming vaak toe. Hiermee wordt de schade beperkt want de woning is na ontruiming vrij om opnieuw verhuurd te worden.

Gebreken aan het pand

Bent u een huurder en vertoont de gehuurde woning of bedrijfsruimte gebreken? Denk hierbij aan schimmelvorming, onvoldoende ventilatie, lekkages of niet sluitende deuren of ramen. Als de gebreken erg genoeg zijn dan is dit derving van het huurgenot.

Huurvermindering?

Soms is het zo dat de derving van het huurgenot zo groot is dat het een reden is om huurvermindering aan te vragen bij de verhuurder. In deze gevallen wordt er vaak een deskundige ingeschakeld die de gebreken kan vaststellen. Komt u er met de verhuurder niet uit? Dan kan de huurcommissie of de rechter gevraagd worden om de huurvermindering vast te stellen.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor onbetaalde proceskostenveroordeling; Op 1 december 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in een zaak die ik namens mijn cliënt had opgestart tegen de bestuurder van een vennootschap.

De vennootschap had eerder een procedure verloren tegen mijn cliënt en moest de proceskosten betalen. Deze proceskosten werden helaas niet betaald. Het vonnis ging daarom naar de deurwaarder. Het gelegde beslag op de rekening trof geen doel en andere verhaalsmogelijkheden leken er niet te zijn.

Van een kale kip valt niet te plukken?

Vaak eindigt daar het dossier, immers van een kale kip valt niet te plukken. Maar in dit geval wilde mijn cliënt zich niet bij deze uitkomst neerleggen. Zeker niet omdat de middellijk bestuurder van de vennootschap vaker dit soort handelingen lijkt te verrichten. Op internet is hij een veelbesproken man en ook bij televisieprogramma’s als Radar is hij meer dan eens ‘te gast’ geweest. Mijn cliënt wilde dus door en daarom heb ik de bestuurder in privé aansprakelijk gesteld. Uiteraard werd deze aansprakelijkheid betwist en moest de rechtbank worden ingeschakeld.

De lat voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder ligt (terecht) hoog. Echter was de rechtbank van oordeel dat deze bestuurder wel degelijk in privé aansprakelijk was:

“De hiervoor uiteengezette omstandigheden leiden de kantonrechter tot de conclusie dat de niet-betaling van de proceskosten zijn oorzaak vindt in de onwil van [gedaagde] om als enig (middellijk) bestuurder van [vennootschap] voor betaling zorg te dragen. Hiervan treft [gedaagde] een ernstig persoonlijk verwijt aangezien hij als bestuurder van de vennootschap zijn taken behoorlijk dient te vervullen. Tot die taken behoren onder meer en in elk geval het nakomen van het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Gelderland en het aldus voorkomen dat een schuldeiser ([eiser]) met lege handen blijft en nog verdere kosten moet maken. Dat heeft [gedaagde] niet gedaan en hij is daarom persoonlijk aansprakelijk voor de schade die door het niet betalen van de proceskosten voor [eiser] is ontstaan.”

Betalingsonwil (en dat was hier echt aantoonbaar aan de orde) leidt dus gelukkig wel tot bestuurdersaansprakelijkheid. Het vonnis gaat nu weer direct naar de deurwaarder.

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan contact op met ons kantoor via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.

Juridisch advies op maat voor een vast bedrag per maand

Juridisch advies op maat voor een vast bedrag per maand.

mr. Wassink: “In de dagelijkse praktijk merken wij dat cliënten vaak net iets te laat aan de bel trekken. Een advocaat is duur en de eerste problemen van een zaak kunnen ze zelf wel op lossen. Wat vaak vergeten wordt: deze zelfgemaakte stappen gevolgen kunnen hebben die niet meer te herstellen zijn.”

Met het juridisch abonnement van Wassink Advocatuur kunt u rekenen op juridisch advies zonder torenhoge facturen.

“Wij zijn erg tevreden met mr. Wassink als onze huisadvocaat. Tevreden omdat hij deskundig advies geeft op juridisch gebied. Hierdoor kunnen wij zakelijk de juiste beslissingen nemen met minimale risico’s.”


Abonnement voor Ondernemers

Een eigen huisadvocaat speciaal voor (kleine) ondernemers. Eén die beschikbaar is om uw juridische problemen op te lossen én met u meedenkt om problemen te voorkomen.

Wij spelen graag samen met u in op veranderende omstandigheden. Onbetaalbaar? Het juridisch abonnement voor Ondernemers kost € 479,- per jaar en bestaat uit:

 • Juridische QuickScan van uw bedrijf
 • Onbeperkt eerstelijns juridisch bij al uw juridische vragen
 • Opstellen van één juridische brief per jaar
 • Controle op bestaande documenten
 • Korting van 10% op ons uurtarief voor meer complexe kwesties en/of procedures
 • Mogelijkheid van vaste prijsafspraken
 • Te combineren met onze incasso service
 • Uw zakelijke abonnement is ook privé te gebruiken voor € 9,95 per maand.

Abonnement voor Particulieren

Persoonlijk contact om juridische problemen te voorkomen of om deze op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een problemen met uw huurbaas of met uw buurman. Wanneer staat u in uw recht? Een geruststellende gedachte als er iemand meedenkt, maar is dat ook te betalen?

Jazeker. Speciaal voor particulieren is er namelijk het particulier juridisch abonnementVoor € 395,- per jaar bent u verzekerd van persoonlijke juridische bijstand.

Juridisch abonnement particulieren bestaat uit:

 • Uitgebreid kennismakingsgesprek
 • Onbeperkt eerstelijns juridisch bij al uw juridische vragen
 • Opstellen van één juridische brief per jaar
 • Controleren van drie juridische brieven per jaar
 • Korting van 10% op ons uurtarief voor meer complexe kwesties en/of procedures
 • Mogelijkheid van vaste prijsafspraken

Juridisch abonnement voor werk en privé

Met het juridisch abonnement van Wassink Advocatuur kunt u rekenen op juridisch advies zonder torenhoge facturen.

“Wij zijn erg tevreden met mr. Wassink als onze huisadvocaat. Tevreden omdat hij deskundig advies geeft op juridisch gebied. Hierdoor kunnen wij zakelijk de juiste beslissingen nemen met minimale risico’s.”

Abonnement voor Ondernemers

Een eigen huisadvocaat speciaal voor (kleine) ondernemers. Eén die beschikbaar is om uw juridische problemen op te lossen én met u meedenkt om problemen te voorkomen.

Wij spelen graag samen met u in op veranderende omstandigheden. Onbetaalbaar? Het juridisch abonnement voor Ondernemers kost € 479,- per jaar en bestaat uit:


 • Juridische QuickScan van uw bedrijf
 • Onbeperkt eerstelijns juridisch bij al uw juridische vragen
 • Opstellen van één juridische brief per jaar
 • Controle op bestaande documenten
 • Korting van 10% op ons uurtarief voor meer complexe kwesties en/of procedures
 • Mogelijkheid van vaste prijsafspraken
 • Te combineren met onze incasso service
 • Uw zakelijke abonnement is ook privé te gebruiken voor € 9,95 per maand.

Aanmelden voor het juridisch abonnement ondernemers kan via het contactformulier. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor een vrijblijvend gesprek.

Abonnement voor Particulieren

Persoonlijk contact om juridische problemen te voorkomen of om deze op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een problemen met uw huurbaas of met uw buurman. Wanneer staat u in uw recht? Een geruststellende gedachte als er iemand meedenkt, maar is dat ook te betalen?

Jazeker. Speciaal voor particulieren is er namelijk het particulier juridisch abonnement. Voor € 395,- per jaar bent u verzekerd van persoonlijke juridische bijstand.

Juridisch abonnement particulieren bestaat uit:


 • Uitgebreid kennismakingsgesprek
 • Onbeperkt eerstelijns juridisch bij al uw juridische vragen
 • Opstellen van één juridische brief per jaar
 • Controleren van drie juridische brieven per jaar
 • Korting van 10% op ons uurtarief voor meer complexe kwesties en/of procedures
 • Mogelijkheid van vaste prijsafspraken

Aanmelden voor het juridisch abonnement particulieren kan via het contactformulier. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor een vrijblijvend gesprek.

mr. Wassink: “In de dagelijkse praktijk merken wij dat cliënten vaak net iets te laat aan de bel trekken. Een advocaat is duur en de eerste problemen van een zaak kunnen ze zelf wel op lossen. Wat vaak vergeten wordt: deze zelfgemaakte stappen gevolgen kunnen hebben die niet meer te herstellen zijn.”

Ontbindt u overeenkomst zelf omdat u ontevreden bent? Als dit eenmaal is uitgesproken dan kan daar heel moeilijk nog iets anders van gemaakt worden.

Laat u uw opdrachtgever in een opwelling weten dat u het werk niet komt afmaken omdat er onbetaalde rekeningen zijn? Dit kan juridische gevolgen hebben.

Vergunning voor wadlooptochten onterecht geschorst en ingetrokken

Cliënt is begeleider van wadlooptochten. Voor het organiseren van wadlooptochten is een vergunning nodig en deze vergunning wordt verleend door de Provincie Fryslân. Op een van de tochten, op Gronings grondgebied, wordt cliënt gecontroleerd en worden zeer veel overtredingen van de voorschriften geconstateerd.

Het resultaat was dat de Provincie Fryslân direct tot schorsing van de vergunning overging en uiteindelijk ook de vergunning definitief heeft ingetrokken. Het bijzondere is dat deze vergunning door de Provincie Fryslân wordt verleend namens de drie noordelijke provincies, waaronder de Provincie Groningen.

Namens cliënt is alles uit de kast gehaald om deze besluiten van tafel te krijgen. Na een procedure bij de rechter volgt een procedure in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarna volgde een bezwaarschriftenprocedure en na ongeveer zeven maanden uiteindelijk het advies van de commissie.

In dit 16 pagina’s tellend document wordt werkelijk geen spaan heel gelaten van de besluiten van de Provincie Fryslân:

 • De Provincie Fryslân was niet bevoegd om namens de Provincie Groningen handhavend op te treden. De besluiten voor zover deze zien op het grondgebied van Groningen zijn dan ook genomen in strijd met het legaliteitsbeginsel.
 • Er was geen sprake van een ‘ernstige calamiteit’, noodzakelijk om bevoegd te zijn om de vergunning te schorsen. De schorsing is pas vijf weken na de overtredingen genomen. En pas tien weken daarna is noodzakelijk advies gevraagd aan de Veiligheid Advies Commissie. De schorsing heeft dan ook langer geduurd dan strikt noodzakelijk.
 • Het noodzakelijke advies van een Veiligheid Advies Commissie is niet deugdelijk. Het advies kan niet aan de besluiten ten grondslag worden gelegd.
 • Er kan niet voldoende worden vastgesteld dat cliënt alle gestelde overtredingen heeft begaan;
 • De overtredingen die wel zijn aangetoond waren te licht om direct de zwaarste sanctie op te leggen. De intrekking van de vergunning was dus disproportioneel.

Zelden was een advies zo helder:

“Op grond van het voorgaande concludeert de commissie: het besluit tot intrekking van het gedeelte van de vergunning dat ziet op de in de provincie Fryslân gelegen gebieden, in strijd is genomen met het zorgvuldigdheids-, evenredigheids- en motiveringsbeginsel.”

Acht maanden na de onterechte schorsing krijgt cliënt zijn vergunning terug en mag hij weer het wad op. De zaak is daarmee helaas nog niet geheel afgerond. Het vervolg is een schadeclaim richting de Provincie Fryslân wegens het nemen van onrechtmatige besluiten.

Heeft u vragen over het aanvragen van vergunningen, omgevingsrecht, bestemmingsplannen en handhavingszaken? Neem dan contact op met ons kantoor via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.

Schaarse vergunning onterecht verleend door gemeente Texel

Op 17 juni 2021 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan in een geschil over een schaarse vergunning tussen mijn cliënt en gemeente Texel.

De inzet was een schaarse vergunning voor een ligplaats in de Haven van Oudeschild. Mijn cliënt had al een ligplaats voor deze haven voor zijn boot “Het Sop”, waarmee hij zeehondentochten organiseert.

Al vanaf 2012 probeert cliënt in aanmerking te komen voor een tweede vergunning. Deze werd steevast afgewezen omdat er geen vergunning meer beschikbaar was. Wel was er een wachtlijst en cliënt stond op deze wachtlijst op nummer 1.

Onaangename verrassing

Onaangenaam verrast was mijn cliënt dan ook toen hij op 1 augustus 2019 mocht vernemen dat een schaarse vergunning was verleend aan een andere partij. Een partij die ook rondvaarttochten zou gaan organiseren. Ik diende namens cliënt bezwaar in en de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie was van oordeel dat het bezwaar gegrond was. Echter oordeelde de gemeente Texel anders.

Beroep aangetekend

Namens cliënt heb ik dan ook beroep aangetekend tegen deze beslissing op bezwaar. Het hoofdargument was dat deze vergunning was verleend in strijd met de regels die gelden voor schaarse vergunningen. De gemeente Texel (en dat maakt het eigenlijk nog erger) verweerde zich daartegen ook niet. De gemeente Texel zei (kort gezegd) alleen: “We zijn bezig met het opstellen van een juiste procedure en deze vergunning is dan ook maar verleend voor een kleine overgangsperiode”.

Gevolgen gegrond beroep

Tijdens de zitting liet de rechtbank al weten dat het beroep gegrond zou worden verklaard. Toch diende de rechtbank zich nog te beraden over de gevolgen daarvan. Deze gevolgen blijken ernstig te zijn. Niet alleen wordt de beslissing op bezwaar vernietigd, maar ook de vergunning aan de derde partij wordt herroepen.

Dit omdat ‘de geconstateerde fundamentele gebreken in het primaire besluit niet kunnen worden gerepareerd’:

“Dat betekent dat per datum van deze uitspraak derde-partij niet meer over een vergunning beschikt voor de ligplaats voor de [naam boot]. Ook is er geen vergunning meer voor het plaatsen van een kiosk in de Noorderhaven van de Haven in Oudeschild. Die vergunning wordt namelijk door de rechtbank herroepen. Verweerder zij gewezen op de beginselplicht tot handhaving.”

De derde-partij gaat hierdoor dus serieuze schade lijden als gevolg van het handelen van de gemeente Texel. Het gebruik maken van een nog niet onherroepelijke vergunning is bijna altijd op eigen rekening en risico. Toch dient de gemeente Texel hier mijns inziens echt (al was het maar op morele gronden) de consequenties van te dragen.

Een vergunning verlenen wetende dat dit juridisch niet mogelijk is én het advies van adviescommissie op deze manier in de wind slaan zonder enig deugdelijk argument kan ik enkel betitelen als onbehoorlijk bestuur.

Heeft u vragen over het aanvragen van vergunningen, omgevingsrecht, bestemmingsplannen en handhavingszaken? Neem dan contact op met ons kantoor via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.

Lees de gehele uitspraak op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBNHO:2021:5016, Rechtbank Noord-Holland, HAA 20/2839 (rechtspraak.nl)