Wat gebeurt er tijdens een zitting?

Een zitting is vaak het spannendste deel van het voeren van een procedure en wij krijgen dan ook regelmatig de vraag: wat gebeurt er eigenlijk tijdens een zitting? Of wat kan ik tijdens een zitting verwachten?  

Tijdens een zitting in de rechtbank komen alle partijen, zowel eiser als gedaagde, samen voor de rechter. Tijdens de zitting wordt bewijs gepresenteerd, argumenten gehoord en vragen gesteld door de rechter, zodat deze uiteindelijk tot een oordeel kan komen. 

Hieronder lees je puntsgewijs een verloop van de zitting: 

  1. Partijen, eiser en verweerder, nemen plaats in de zaal op aangeven van de bode. 
  2. De rechter en griffier zijn beiden al in de zaal aanwezig. 
  3. De zaak wordt geopend met een korte introductie van de zaak, aanwezige betrokkenen en de agenda van de rechtbank. 
  4. De eiser en gedaagde mogen meestal als eerste een toelichting geven op hun standpunten. Vaak is dit een, door een advocaat, vooraf geschreven verklaring. 
  5. De rechter kan tijdens de zitting vragen stellen om de feiten en argumenten verduidelijkt te krijgen.
  6. De eiser en gedaagde mogen beide hun slotopmerkingen maken. Niet alleen de advocaten mogen dit doen, maar ook de partijen zelf wordt gelegenheid gegeven om hun zegje te doen. 
  7. Ten slotte sluit de rechter de zitting en bepaalt dat er uitspraak zal worden gedaan, het vonnis wijzen.  Dit kan direct na de zitting gebeuren maar kan ook op een later tijdstip uitgesproken worden.  

 Het treffen van een regeling: 

Soms vraagt een rechter of beide partijen bereid zijn om een regeling te treffen. Als dit voor beide partijen een optie is worden zij de gang opgestuurd. Op de gang kan een regeling getroffen worden en vervolgens kan dit aan de rechter verteld worden. Mochten partijen er niet uitkomen dan wordt de rechter alsnog gevraagd om een uitspraak te doen.  

 Spanning is overigens heel logisch dus zit er niet al te veel over in. Mocht je toch nog vragen hebben dan zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar. 

Huurachterstand, en nu?

Een veelvoorkomende relatie in Nederland is die van huurder en verhuurder. De hoofdregel is simpel: iemand mag een woning of bedrijfsruimte gebruiken en betaalt daarvoor huur. De betaling van de huur kan bestaan uit geld of uit een tegenprestatie. Laten we op dit moment even uitgaan van een betaling in geld.

Huurachterstand

In het geval van huur van een woning kan het voorkomen dat de huurder stopt met betalen. In Nederland is het op grond van de rechtspraak zo dat, wanneer de achterstand groter is dan drie maanden, er vaak ontbinding mag plaatsvinden.

Huurachterstand, en nu?

Bent u een verhuurder en heeft u te maken met een huurachterstand dan is het zaak om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. U wilt in ieder geval dat de huurder de nog lopende huur betaalt. In sommige gevallen is het beëindigen van de huurovereenkomst een uitkomst.

Als dat niet mogelijk is kan er een kort geding aangespannen worden tegen de huurder waarin ontruiming wordt gevorderd. Als de achterstand groot genoeg is, dan wijst de rechter een ontruiming vaak toe. Hiermee wordt de schade beperkt want de woning is na ontruiming vrij om opnieuw verhuurd te worden.

Gebreken aan het pand

Bent u een huurder en vertoont de gehuurde woning of bedrijfsruimte gebreken? Denk hierbij aan schimmelvorming, onvoldoende ventilatie, lekkages of niet sluitende deuren of ramen. Als de gebreken erg genoeg zijn dan is dit derving van het huurgenot.

Huurvermindering?

Soms is het zo dat de derving van het huurgenot zo groot is dat het een reden is om huurvermindering aan te vragen bij de verhuurder. In deze gevallen wordt er vaak een deskundige ingeschakeld die de gebreken kan vaststellen. Komt u er met de verhuurder niet uit? Dan kan de huurcommissie of de rechter gevraagd worden om de huurvermindering vast te stellen.

Gratis bijstand voor ondernemers

Gratis bijstand voor ondernemers: De maatregelen tegen het Coronavirus zullen naar verwachting wel een tijdje aanhouden. Dit zal betekenen dat veel ondernemers in Nederland het economisch zwaar krijgen. Sommige ondernemers hebben, min of meer gedwongen, hun werkzaamheden dienen te staken of zien hun omzet gewoon bijna geheel wegvallen. De continuïteit van deze ondernemingen komt in gevaar.

Ondanks het feit dat het kabinet maatregelen heeft aangekondigd om deze ondernemingen te steunen, blijft het voor deze ondernemingen lastig in te schatten wat de gevolgen van deze crisis voor hen gaat zijn.

Wassink Advocatuur is van mening dat we elkaar in deze tijden moeten helpen waar nodig en wil daar graag een steentje aan bijdragen. Om die reden is besloten om gratis bijstand te verlenen aan ondernemers die voorzien dat zij het wellicht niet gaan redden.

Samen met u kijken we naar uw financiële situatie en verplichtingen die u reeds bent. Of misschien moet u nog verplichtingen aangaan voor uw onderneming. Graag nemen wij samen met u contact op met uw crediteuren en debiteuren. Misschien is het mogelijk om gemaakte afspraken aan te passen. Deze aangepaste afspraken zetten we dan ook voor u op papier, zodat het voor alle partijen helder is.

Deze dienstverlening wordt door Wassink Advocatuur gratis ter beschikking gesteld. Dit omdat wij vinden dat deze tijden niet gerekend kunnen worden tot het normale ondernemersrisico. Niemand hierdoor zou mogen ‘omvallen’.

Wij wensen u alle sterkte toe in de komende moeilijke en uitdagende tijd. Wij hopen dat u van dit aanbod geen gebruik hoeft te maken. Maar twijfel niet te bellen als dit wel het geval is, wij zijn u graag van dienst.

mr. J. Wassink

Heeft u vragen over het aanvragen van gratis bijstand, het aanvragen van vergunningen, omgevingsrecht, bestemmingsplannen en handhavingszaken? Neem dan contact op met ons kantoor via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.

De effecten van corona op uw bedrijf

Nederland is in de ban van het Coronavirus. Vandaag is ook besloten om alle scholen en eet- en drinkgelegenheden te sluiten. Het treft ons allemaal. Niet alleen onze dagelijkse routine wordt beïnvloed, maar ook als ondernemer zult u de gevolgen van deze crisis (gaan) voelen.

U heeft veel minder omzet, klanten betalen niet meer en u heeft moeite aan uw verplichtingen te voldoen. Wat zijn in deze uitzonderlijke situatie nu precies uw rechten en verplichtingen? Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Klanten betalen niet (meer)

Uiteraard is dit een probleem wat niet alleen voorkomt uit deze crisis, maar het ligt in de lijn der verwachting dat veel meer betalingsproblemen zullen ontstaan dan op dit moment het geval is. Wat kun je daar als ondernemer (of particulier) aan doen?

U bent schuldenaar

Voor particulieren en ondernemers die in betalingsproblemen komen is het algemene advies dat wij kunnen geven dat u tijdig in contact treedt met uw schuldeisers om hen op de hoogte te stellen van uw betalingsproblemen en het verzoek doet om een betalingsregeling. U kunt daarmee zeer nare gevolgen voorkomen zoals een incassoprocedure en het betalingen van extra kosten zoals buitengerechtelijke incassokosten.

U bent schuldeiser

Het dringende advies dat wij u als ondernemer meegeven is om waar mogelijk voorlopig te kiezen voor het principe “boter bij de vis”. Het is wellicht niet het meest klantvriendelijke principe, maar u wilt u zelf niet in de financiële problemen komen dan heeft u wellicht de komende periode geen andere keuze.

Mocht u als ondernemer toch werken via het principe “betalen achteraf” en wordt er niet binnen de overeengekomen termijn betaald, dan is het zaak om op dit moment uw openstaande debiteurenlijst niet te groot te laten worden en direct actie te ondernemen. U kunt zelf veel doen om buiten rechte betaling te krijgen en zonder daarvoor nadere kosten te maken.

Wassink Advocatuur heeft daarvoor een e-book ontwikkeld, genaamd “Effectief incasseren”. In dit e-book wordt stap voor stap uitgelegd wat u kunt doen en hoe u dit moet doen en u kunt gebruik maken van door Wassink Advocatuur ter beschikking gestelde conceptbrieven. Wenst u dit e-book te ontvangen? Vraag het dan snel hier aan.

Annuleringen

Het regent op dit moment annuleringen. Niet alleen in de reisbranche, maar alle (grote) evenementen worden op dit moment afgelast. Wat zijn dan uw rechten als particulier of ondernemer? Een eenduidig antwoord is niet te geven, want alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval zijn bepalend voor een juist antwoord.

Voorbeeld: Concert + hotel

Heeft  u bijvoorbeeld kaarten gekocht voor een concert en tevens een hotelovernachting geregeld? Het concert wordt afgelast en dus heeft u recht op teruggave van uw geld. U heeft dan ook eigenlijk niets meer aan uw hotelovernachting, maar het is maar zeer de vraag of u deze kosteloos mag annuleren, hetgeen afhangt van de overeengekomen voorwaarden met het hotel.

Voorbeeld: Zeilkamp op 20 april 2020

U bent een vereniging en elk jaar organiseert u een zeilkamp voor uw leden. Uw vereniging heeft elk jaar meer dan 100 leden die meegaan op het kamp. Vanwege de huidige situatie hebben al meer dan de helft van uw leden aangegeven niet mee te willen gaan. U wilt als vereniging dus het kamp annuleren. De vraag is echter maar zeer of dit kosteloos mogelijk is. De maatregelen die de overheid heeft genomen gelden namelijk op dit moment tot en met 1 april 2020. Het kamp vindt pas later plaats en het is dus goed mogelijk dat het kamp op 20 april gewoon kan plaatsvinden.  

U kunt niet aan uw verplichtingen voldoen: Overmacht

Er zijn uiteraard meerdere oorzaken denkbaar waardoor u (tijdelijk) niet aan uw verplichtingen kan voldoen. Kunt u zich nu beroepen op overmacht? In de eerste plaats is het van belang te bekijken wat er daarover in uw overeenkomst of algemene voorwaarden staat. Indien u een beroep op overmacht kunt doen heeft u wellicht het recht om de overeenkomst te beëindigen of om tot opschorting van uw contractuele verplichtingen over te gaan.

Indien u helemaal niets in uw overeenkomst en algemene voorwaarden heeft staan dan wil dat niet zeggen dat u geen beroep op overmacht toekomt. In een dergelijk geval wordt wel naar meer omstandigheden gekeken, zoals de vraag of er alternatieven zijn en of u of uw klant de schade heeft proberen te beperken.

Wilt u weten wat uw rechten en verplichtingen zijn in uw specifieke geval? Neem dan vooral contact met ons op. Ook voor het controleren en aanpassen van uw algemene voorwaarden zijn wij u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Mr. Joop Wassink

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of via nummer 0031 (0)243333004.