Schaarse vergunning onterecht verleend door gemeente Texel

Op 17 juni 2021 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan in een geschil over een schaarse vergunning tussen mijn cliënt en gemeente Texel.

De inzet was een schaarse vergunning voor een ligplaats in de Haven van Oudeschild. Mijn cliënt had al een ligplaats voor deze haven voor zijn boot “Het Sop”, waarmee hij zeehondentochten organiseert.

Al vanaf 2012 probeert cliënt in aanmerking te komen voor een tweede vergunning. Deze werd steevast afgewezen omdat er geen vergunning meer beschikbaar was. Wel was er een wachtlijst en cliënt stond op deze wachtlijst op nummer 1.

Onaangename verrassing

Onaangenaam verrast was mijn cliënt dan ook toen hij op 1 augustus 2019 mocht vernemen dat een schaarse vergunning was verleend aan een andere partij. Een partij die ook rondvaarttochten zou gaan organiseren. Ik diende namens cliënt bezwaar in en de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie was van oordeel dat het bezwaar gegrond was. Echter oordeelde de gemeente Texel anders.

Beroep aangetekend

Namens cliënt heb ik dan ook beroep aangetekend tegen deze beslissing op bezwaar. Het hoofdargument was dat deze vergunning was verleend in strijd met de regels die gelden voor schaarse vergunningen. De gemeente Texel (en dat maakt het eigenlijk nog erger) verweerde zich daartegen ook niet. De gemeente Texel zei (kort gezegd) alleen: “We zijn bezig met het opstellen van een juiste procedure en deze vergunning is dan ook maar verleend voor een kleine overgangsperiode”.

Gevolgen gegrond beroep

Tijdens de zitting liet de rechtbank al weten dat het beroep gegrond zou worden verklaard. Toch diende de rechtbank zich nog te beraden over de gevolgen daarvan. Deze gevolgen blijken ernstig te zijn. Niet alleen wordt de beslissing op bezwaar vernietigd, maar ook de vergunning aan de derde partij wordt herroepen.

Dit omdat ‘de geconstateerde fundamentele gebreken in het primaire besluit niet kunnen worden gerepareerd’:

“Dat betekent dat per datum van deze uitspraak derde-partij niet meer over een vergunning beschikt voor de ligplaats voor de [naam boot]. Ook is er geen vergunning meer voor het plaatsen van een kiosk in de Noorderhaven van de Haven in Oudeschild. Die vergunning wordt namelijk door de rechtbank herroepen. Verweerder zij gewezen op de beginselplicht tot handhaving.”

De derde-partij gaat hierdoor dus serieuze schade lijden als gevolg van het handelen van de gemeente Texel. Het gebruik maken van een nog niet onherroepelijke vergunning is bijna altijd op eigen rekening en risico. Toch dient de gemeente Texel hier mijns inziens echt (al was het maar op morele gronden) de consequenties van te dragen.

Een vergunning verlenen wetende dat dit juridisch niet mogelijk is én het advies van adviescommissie op deze manier in de wind slaan zonder enig deugdelijk argument kan ik enkel betitelen als onbehoorlijk bestuur.

Heeft u vragen over het aanvragen van vergunningen, omgevingsrecht, bestemmingsplannen en handhavingszaken? Neem dan contact op met ons kantoor via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.

Lees de gehele uitspraak op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBNHO:2021:5016, Rechtbank Noord-Holland, HAA 20/2839 (rechtspraak.nl)

Vergunning speelautomatenhal definitief

Het heeft maar liefst meer dan drie jaar geduurd, maar de vergunning voor een speelautomatenhal in Leusden is dan eindelijk definitief.

De vergunning werd verleend in het jaar 2016. Echter kon een concurrent kon zich niet met deze vergunning verenigen. Dit omdat hij zelf een speelautomatenhal in de gemeente Leusden wenste te exploiteren. De bezwaren werden ongegrond verklaard en de concurrent trok richting de rechtbank. Hij haalde daar (gedeeltelijk) zijn gram: De rechtbank oordeelde dat de gemeente de vergunning op onjuiste wijze had verleend. De rechter droeg de gemeente op om een nieuw besluit te nemen.

“Eindelijk aan de slag met de exploitatie van de speelautomatenhal”

Zowel de gemeente als de concurrent waren het niet geheel eens met deze uitspraak van de rechtbank. Beiden stelden hoger beroep in bij de Raad van State. De vergunninghouder moest ondertussen op de uitslag wachten en kon enkel hopen op een goede afloop.

De Raad van State was het tot groot genoegen van de vergunninghouder niet eens met de uitspraak van de rechtbank. De gronden van beroep van de concurrent (geen objectieve waardering, strijd met het gelijkheidsbeginsel en tegenstrijdige advisering) worden door de Raad van State verworpen. De gronden van het hoger beroep van de gemeente werden juist wel gegrond verklaard.

Dit betekende dat na een lange juridische strijd de vergunninghouder eindelijk aan de slag kan met de exploitatie van de speelautomatenhal. Overigens niet voor onbepaalde tijd, want de vergunning moet over een paar jaar weer opnieuw worden aangeboden op de markt. De gemeente weet nu in ieder geval dat de gehanteerde wijze van vergunningverlening de toets in rechte kan doorstaan.

De volledige uitspraak van de Raad van State vindt u hier:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3918

Heeft u vragen over het aanvragen van vergunningen, omgevingsrecht, bestemmingsplannen en handhavingszaken? Neem dan contact op met ons kantoor via info@wassinkadvocatuur.nl of via het contactformulier.